News and events

Muutoksia tulossa työsopimusten kilpailukieltosäännöksiin

13.11.2020

Työsuhteen päättymisen jälkeisillä kilpailukielloilla on tarkoitus suojata yritysten liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja sitä myötä yritysten asemaa markkinoilla. Kilpailukielloista on tullut melko tavallisia työsopimuksen ehtoja ja joskus niiden tarkka pohtiminen on saattanut jäädä vaille suurta huomiota. Jälkikäteen on voinut nousta erimielisyyttä kilpailukiellon sitovuudesta, tulkinnasta ja rikkomisen seuraamuksista.

Vastaisuudessa kilpailukieltoehdosta tulee sopia tarkemmin. Hallitus esittää yritysten suoranaisiin kustannuksiin vaikuttavia tiukennuksia työsopimuslain kilpailukieltosäännökseen (TSL 3:5). Tavoitteena on vähentää kilpailukieltoehtojen turhaa käyttöä, jotta ne eivät tarpeettomasti kaventaisi työntekijän mahdollisuuksia siirtyä uusiin työpaikkoihin. Työnantajan etujen suojaamiseksi ne pysyvät kuitenkin sallittuina painavista syistä ja kiellon rikkomisen varalta saa sopia sopimussakosta kuten ennenkin.

Ehdotetut muutokset
  • Työsuhteen päättymisen jälkeen jatkuvasta kilpailukiellosta on aina maksettava korvaus, kun nykyisin korvausvelvollisuus syntyy vasta yli kuuden kuukauden kilpailukielloista.
  • Korvaus maksetaan kilpailukiellon voimassaoloaikana samoina aikoina, kuin palkka olisi työsuhteen jatkuessa maksettu, ellei työsopimuksen päättämisen yhteydessä muuta sovita.
  • Korvauksen määrä on 40 % palkasta, jos kielto jatkuu enintään kuusi kuukautta ja 60 % palkasta, jos kielto jatkuu yli kuusi kuukautta. Kielto saa edelleen kestää aina enintään 12 kuukautta.
  • Työnantaja voi vapautua maksuvelvollisuudesta irtisanomalla kilpailukieltoehdon. Irtisanomisaika on oltava vähintään kolmasosa kilpailukiellon pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on ilmoittanut työnantajalle päättävänsä työsopimuksen.
Siirtymäaika

Muutokset tulisivat voimaan 1.1.2022. Työnantaja saa vuoden kuluessa muutoksen voimaantulosta irtisanoa vanhat kilpailukiellot ilman irtisanomisaikaa. Muussa tapauksessa niihinkin sovelletaan uusia säännöksiä 1.1.2023 lähtien.

Miten kannattaa valmistautua
  • Tarkista voimassa olevat työsopimukset; onko kilpailukielto edelleen tarpeen, onko sille painavat syyt, onko sovittu korvauksesta, onko se oikealla tasolla, pidetäänkö ehto voimassa vai irtisanotaanko heti muutoksen voimaan tultua, entä halutaanko solmia kilpailukiellosta uusi sopimus?
  • Kun teet uutta työsopimusta, johon kilpailukielto painavista syistä tarvitaan; perustele, miksi ehto tarvitaan, sovi kiellon kestosta, kiellon irtisanomisajasta, kilpailukieltoa tukevasta sopimussakosta sekä kiellosta maksettavasta korvauksesta vähintään laissa mainituilla tasoilla.

More news

Back to News and Events »