News and events

Kokoontumisrajoitusten soveltaminen yhtiökokouksiin

15.03.2021

Aluehallintovirasto on 15.3.2021 muuttanut ohjeistustaan yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitusten soveltamisesta yhtiökokouksiin sekä muihin vastaaviin kokouksiin. Uuden linjauksen mukaan kokoontumisrajoitukset eivät pääsääntöisesti koske yhtiökokouksia tai muita vastaavia lakisääteisiä kokouksia, joihin osallistuminen on mahdollista vain yhteisön jäsenille ja kutsuttuina eräille muille, sillä näiden kokouksien ei voida katsoa täyttävän kokoontumislain mukaista yleisötilaisuuden määritelmää. Käytännössä linjaus koskettaa muun muassa osakeyhtiöitä, rekisteröityjä yhdistyksiä sekä osuuskuntia.

Aluehallintoviraston aikaisemman tulkinnan mukaan yhtiökokouksia ja muita vastaavia tilaisuuksia tuli pitää yleisötilaisuuksina tai yleisinä kokouksina, jolloin niihin voitiin soveltaa edellä mainittuja kokoontumisrajoituksia. Aluehallintoviraston linjausmuutoksen syynä on eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu (EOAK/2678/2020), jossa oikeusasiamies käsittelee kokoontumislain sekä tartuntatautilain käsitteitä ”yleisötilaisuus” ja ”yleinen kokous”. Kokoontumislaissa tavoitteena on kokoontumisvapauden turvaaminen, kun taas tartuntatautilaki pyrkii suojaamaan väestöä tartuntavaaralta. Oikeusasiamies katsoi, että tartuntatautilain nojalla tehtävät rajoitukset kokoontumisvapauteen rajoittavat perusoikeuksia, jolloin rajoitukset on tehtävä lailla. Tartuntatautilain sekä kokoontumislain käsitteitä ”yleisötilaisuus” sekä ”yleinen kokous” ei oikeusasiamiehen mukaan voida tulkita eri tavoin lakien erilaiset tavoitteet huomioiden, minkä johdosta tartuntatautilain 58 §:n nojalla ei voida rajoittaa muita ”väkeä kokoavia tilaisuuksia”.

Tästä huolimatta tartuntatautilain 58 c §:n säännökset terveysturvallisuudesta sekä 58 d §:n säännökset osallistujien lähikontaktien minimoimisesta voivat koskettaa myös yhtiökokouksen järjestäjää. Lisäksi yhtiökokouksen järjestäjän tulee huomioida, että yhtiökokousta voidaan tietyin edellytyksin sen koon tai luonteen vuoksi pitää yleisötilaisuutena, jolloin tilaisuuteen sovelletaan kokoontumisrajoituksia. Tyhjentävää ja yksinkertaista vastausta siihen, milloin kokousta pidetään yleisötilaisuutena ei siis yhtiökokousten erilaisen luonteen vuoksi voida suoraan antaa.

Lisätietoa: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903483


For further information, please contact:
Ismo Hentula
  • Ismo Hentula
  • M: +358 40 8338 002
  • E: ismo.hentula@procope.fi

More news

Back to News and Events »