• Expertis

    till din tjänst

    i en föränderlig miljö.

    Procopé & Hornborg är en advokatbyrå specialiserad på affärsjuridik. Vi erbjuder klienter i Finland och utomlands högklassig service med flera årtiondens erfarenhet. Vi brinner för att lösa juridiska utmaningar på ett individuellt och initiativkraftigt sätt. Vi fördjupar oss i våra klienters problem och använder moderna arbetsmetoder. Vi för framgångsrikt våra klienters talan.

Traditioner.

Advokatbyrån Procopé & Hornborg grundades år 1919 då vicehäradshövdingarna Lars Hornborg och Hjalmar Procopé förenade sina krafter. Delägarna var inte bara aktiva och inflytelserika personer inom politiken och affärslivet utan hade också en central roll då Finlands Advokatförbund grundades och advokatlagstiftningen blev till.

Företaget utvidgade sin verksamhet och etablerade sig som juridisk rådgivare för betydande finländska och utländska företag redan på 1970-talet. I dag för vi bolagets aktningsvärda historia vidare väl medvetna om våra rötter, förändringarna i affärsmiljön och våra klienters förväntningar.

Vi satsar på kompetens.

Vår verksamhet präglas av etiska värden, engagemang och moderna verksamhetsmetoder. Dessa principer styr oss i vårt dagliga arbete såväl som i den långsiktiga utvecklingen av företaget. Vi erbjuder alla våra klienter personlig och konfidentiell service.

Vi har skapat en arbetsgemenskap där våra medarbetare kan utvecklas, trivas och utnyttja sin kompetens fullt ut. Vi satsar på expertis och utveckling av kundservicen. Vi utbildar professionella experter inom vårt eget fackområde samt våra klienters affärsområden för att de ska kunna identifiera och lösa juridiska problem självständigt och framgångsrikt.

Förtroende.

Kompetens i rätta

händer.

Vi är experter på våra klienters affärsverksamhet. Andra hörnstenar i vår verksamhet är gedigen kompetens inom affärsjuridik och utomordentlig kundservice. Våra erfarna medarbetare löser alla problem, oavsett om det är fråga om specifika affärsjuridiska tjänster, personlig juridisk rådgivning eller juridiska frågor som gäller föreningar och offentliga samfund. Vi har svar på alla juridiska frågor.

Våra tjänster:

Immaterialrätt, Media & Teknologi

Konkurrensrätt och offentlig upphandling

Procopé Private

Finansiering

Tvistlösning

Arbetsrätt

Företagsarrangemang

Juridisk rådgivning till företag

Vi är experter på våra klienters affärsverksamhet. Andra hörnstenar i vår verksamhet är gedigen kompetens inom affärsjuridik och utomordentlig kundservice. Våra erfarna medarbetare löser alla problem, oavsett om det är fråga om specifika affärsjuridiska tjänster, personlig juridisk rådgivning eller juridiska frågor som gäller föreningar och offentliga samfund. Vi har svar på alla juridiska frågor.

Immaterialrätt, Media & Teknologi

Vi betjänar våra kunder i allt från planering av immaterialrättsliga strategier till skyddande, licensiering och övervakning av immaterialrättigheter. Våra internationellt erfarna experter är framför allt specialiserade på upphovsrätt, mönsterrätt och varumärkesrätt samt övervakning av affärshemligheter. Genom vårt samarbetsnät erbjuder vi även rådgivning i patenträttsliga ärenden.

Vår expertis omfattar den snabbt utvecklande medie- och underhållningsbranschen och dess juridiska frågor. Vi arbetar även internationellt med teknologi- och mediebolag samt biträder ledande film-, musik- och spelbolag i deras branschspecifika ärenden.

Kontaktperson

Jusse Rissanen
Partner, advokat
T: +358 10 3090 335
M: +358 40 0416 338
E: förnamn.efternamn(at)procope.fi

Jurister

Anna Liinamaa

Jusse Rissanen

Lotta Uusitalo

Konkurrensrätt

Vi erbjuder affärsjuridisk expertis i konkurrensrättsliga frågor inom alla industri-, handels- och serviceområden. Våra erfarna medarbetare bistår bland annat i rättegångar som gäller konkurrensrättsliga skadestånd och förvaltningsrättsliga processer. Vi erbjuder rådgivning i ärenden som rör förvärvskontroll, kartellundersökningar, bedömning av dominerande marknadsställning och missbruk av dominerande marknadsställning, informationsutbyte mellan konkurrenter, joint ventures och ärenden som involverar konkurrensmyndigheten. Våra experter har även gedigen erfarenhet av att upprätta distributionsavtal och lösa frågor som gäller distributionskanaler.

Vi utformar konkurrensrättsliga Compliance-program för våra klientföretag och anordnar utbildning för våra klienters anställda. Vi bistår även våra klienter i konkurrensrättsliga internrevisioner.

Offentlig upphandling

Våra experter erbjuder hjälp med ärenden som gäller statliga understöd och bistår klienter inom alla delområden och i alla skeden av offentlig upphandling. En viktig del av vår service är juridisk rådgivning i anslutning till anbudsförfaranden och upphandlingsavtal.

Kontaktperson

Lotta Uusitalo
Partner, advokat
T: +358 10 3090 311
M: +358 40 8338 008
E: förnamn.efternamn(at)procope.fi

Jurister

Annamari Ala-Louko

Jusse Rissanen

Leea Salminen

Asta Siponen

Dima Talja

Lotta Uusitalo

Procopé Private

Vi erbjuder individuell rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag. Våra erfarna experter är specialiserade på familje- och kvarlåtenskapsrätt, privat förmögenhetsförvaltning, strategisk planering, skatterättsfrågor, fastighets- och bostadsköpsrätt samt förenings- och stiftelserätt.

Genom att anlita oss säkerställer du att dina och din familjs ärenden förvaltas pålitligt i livets alla skeden med hjälp av en juridisk rådgivare som känner till din situation, dina målsättningar och intressen och kontinuerligt står till ditt förfogande. Vi arbetar också som boutrednings- och skiftesmän samt biträder våra kunder vid rättegångar.

Kontaktperson

Harriet Rydberg
Partner, advokat
T: +358 10 3090 327
M: +358 50 5544 565
E: förnamn.efternamn(at)procope.fi

Jurister

Katariina Aarnio

Kira Ebeling

Harriet Rydberg

Leea Salminen

Finansiering

Som en följd av förändringar och ökad reglering inom finansmarknaden har det skapats nya och innovativa finansiella produkter vid sidan av den traditionella bankfinansieringen. Procopé & Hornborgs specialister kombinerar de senaste metoderna och lösningarna med decennier av erfarenhet från finansmarknaden. Vi bistår våra kunder inom alla områden av finansiering, inklusive internationella syndikerade lån, obligationslån, obligationslåneprogram (MTN, ECP och EMTN) konverteringslån, övriga hybridlån och strukturerade finansieringar, private placements och gruppfinansiering.

Vi biståräven våra kunder med finansiella omstruktureringar, standstill avtal och övriga finansiella problemsituationer.

Kontaktperson

Kirsti Myllylä
Partner, advokat, vicehäradshövding
+358 10 3090 314
+358 50 5619 557
förnamn.efternamn(at)procope.fi

Jurister

Kirsti Myllylä

Tvistlösning

Våra advokater har bred erfarenhet av att hantera tvister i olika rättsinstanser och inom olika rättsområden. Vi företräder våra klienter i domstolar och skiljeförfaranden både i nationella och internationella rättegångsärenden samt i medlingsförfaranden. Våra advokater har varit med i några av de största och mest betydande rättegångarna i landet gällande skadestånd och andra ansvarsfrågor.

Våra klienter förlitar sig på vår expertis bl.a. inom följande områden: skadestånd, avtal, konkurrensrätt, finansiering, informationsteknologi, byggnadsverksamhet, fastigheter, miljörätt, bolagsrättsliga ärenden och immaterialrättsliga ärenden.

Kontaktperson

Asta Siponen
Partner, advokat
T: +358 10 3090 334
M: +358 50 0407 446
E: förnamn.efternamn(at)procope.fi

Jurister

Annamari Ala-Louko

Jusse Rissanen

Asta Siponen

Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor berör regelbundet alla samfund och organisationer på arbetsmarknaden. Korrekta lösningar är av yttersta vikt för arbetsgivaren; felaktiga lösningar kan ofta leda till att arbetsgivaren blir skadeståndsansvarig och därmed till högre kostnader. Korrekta och fungerande lösningar kräver goda kunskaper i och kontinuerlig övervakning av nationell och internationell arbetsrätt.

Vi bistår våra kunder i alla arbetsrättsliga frågor. Vi hjälper ofta arbetsgivare med HR-frågor genom att t.ex. utarbeta kontrakt, fungera som stöd i samarbetsförhandlingar och i nationella och gränsöverskridande omstruktureringar, samt fungera som rådgivare i meningsskiljaktigheter. Vårt mål är att hitta hållbara lösningar som bäst stöder våra kunders verksamhet.

Vår arbetsrättsgrupp ingår i den europeiska expertgruppen European Employment Group.

Kontaktpersoner

Jusse Rissanen
Partner, advokat
T: +358 10 3090 335
M: +358 40 0416 338
E: förnamn.efternamn(at)procope.fi

Jurister

Annamari Ala-Louko

Jusse Rissanen

Företagsarrangemang

Vi erbjuder våra kunder juridisk expertis i företags transaktioner. Vår service innefattar förutom hantering av sedvanliga processfrågor relaterade till transaktionerna även kartläggning av individuella lösningar för och genomförande av transaktionerna. Våra experter har omfattande erfarenhet av att genomföra betydande M&A- projekt.

Vi bistår även våra kunder i internationella företags transaktioner.

Kontaktperson

Petri Kyllönen
Partner, advokat
T: +358 10 3090 322
M: +358 40 0757 732
E: förnamn.efternamn(at)procope.fi

Jurister

Annamari Ala-Louko

Ismo Hentula

Petri Kyllönen

Anna Liinamaa

Kirsti Myllylä

Jusse Rissanen

Asta Siponen

Juridisk rådgivning till företag

Vi erbjuder högklassig juridisk expertis i bolags- och avtalsrättsliga frågor. Vårt mål är att lösa juridiska frågor effektivt och erbjuda våra kunder strategiskt konsekventa rättsliga lösningar som stöder deras affärsverksamhet och tillväxt och förebygger juridiska risker och problem.

Vi betjänar våra kunder i ärenden med anknytning bolagsrätt, kommersiella avtal, finansiering samt i kapitalmarknadsfrågor och ärenden gällande miljöansvar.

Våra sakkunniga har en lång och gedigen erfarenhet av Corporate Governance-, Compliance- samt företags ansvarsfrågor. Vi betjänar våra kunder i utvecklingen och upprätthållandet av god förvaltningssed. Därutöver utvecklar vi även skräddarsydda Compliance-program som hjälper våra kunder försäkra sig om att verksamheten drivs enligt gällande lag, regler samt ansvarsfulla och etiska handlingssätt.

Kontaktperson

Ismo Hentula
Partner, advokat
T: +358 10 3090 310
M: +358 40 8338 002
E: förnamn.efternamn(at)procope.fi

Jurister

Annamari Ala-Louko

Ismo Hentula

Petri Kyllönen

Anna Liinamaa

Jusse Rissanen

Leea Salminen

Asta Siponen

Dima Talja

Lotta Uusitalo

Våra medarbetare

står helhjärtat

till din tjänst.

Vi ställer ett tjugotal erfarna experter till din tjänst. Våra sakkunniga är specialiserade på sina egna fackområden. När du kontaktar oss hänvisar vi dig till den person som har de bästa förutsättningarna för att sköta ditt uppdrag. Vi brinner för att identifiera och lösa våra klienters juridiska problem på ett individuellt, sakkunnigt och effektivt sätt.

Söker du nya utmaningar?

Börja arbeta

hos oss.

Procopé & Hornborg är en advokatbyrå specialiserad på krävande affärsjuridik. Vi erbjuder erfarna experter en utmärkt och utmanande miljö för att utveckla sin kompetens och utbildar unga ambitiösa jurister till professionella specialister. Vill du arbeta hos oss? Om du söker nya juridiska utmaningar och är en yrkeskunnig person med etiska värderingar, ett kundinriktat arbetssätt och ett självständigt tänkesätt skall du kontakta oss.

Sänd dina kontaktuppgifter och din ansökan till oss på adressen law.firm(at)procope.fi så kontaktar vi dig.

Förutom jurister anställer vi också regelbundet juris studerande för tidsbundna praktikperioder. Vi erbjuder studerande en utmärkt möjlighet att vid sidan om studierna bekanta sig med arbetet och vardagen på en advokatbyrå. Du kan sända din ansökan om en praktikplats till adressen ovan.

Närmare information om rekrytering och praktikplatser fås av assistent Karoliina Jaakkola.

Nyheter och evenemang

Beställ vårt nyhetsbrev

23.8.2018
Laura Sundström har utnämnts till jurist

Laura Sundström har blivit utsedd till jurist fr.o.m. 21.8.2018. Laura är specialiserad på bolagsrätt och avtalsrätt. Hon utexaminerades från Helsingfors universitet år 2018.

Läs mer

18.5.2018
Procopé & Hornborg med under Helsinki International Arbitration Day 2018

Läs mer

13.2.2018
Smidigare e-handel inom EU

Europaparlamentet har den 6 februari 2018 godkänt en förordning som förbjuder geoblockering inom Europas e-handel.

Läs mer

2.11.2017
Handelskammarens opinionsnämnd för affärssed 80 år

Handelskammarens opinionsnämnd för affärssed som nyligen fyllt 80 år har publicerat en festskrift för att fira sin årsdag. We have had the pleasure of contributing to the creation of the book with two articles.

Läs mer

17.8.2017
Nya jurister har utsetts till byrån

Eliel Ahmala har blivit utsedd till jurist fr.o.m. 29.5.2017. Dima Talja har blivit utsedd till jurist fr.o.m. 7.8.2017.

Läs mer

2.2.2017
Kirsti Myllylä har utsetts till partner

Advokat Kirsti Myllylä har utsetts till partner på Procopé & Hornborg med verkan från och med 02.02.2017. Kirsti leder Procopé & Hornborgs finansieringsteam och är specialiserad på internationella finanstransaktioner och skuldförvaltningsfrågor.

Läs mer

25.1.2017
Procopé & Hornborg samarbetar med Helsingfors Universitet

Procopé & Hornborgs advokater Asta Siponen och Jusse Rissanen undervisar en kurs i rättegångar och tvistlösning. Kursen genomförs i samarbete med Helsingfors Universitet.

Läs mer

27.9.2016
Advokat Hanna Nylund har utnämnts till Senior Associate

Hanna Nylund har framgångsrikt avlagt advokatexamen och har utnämnts till medlem av Finlands Advokatförbund från och med 24.9.2016 samt till Senior Associate på vår byrå från och med 26.9.2016.

Läs mer

13.6.2016
Skyddet av affärshemligheter reviderats inom EU

Läs artikeln på engelska här.

Läs mer

Uutisen otsikko

11.11.2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus.

Välkommen.

Procopé & Hornborg Advokatbyrå Ab

Södra Esplanaden 18, PB 1077, 00101 Helsingfors

Ta kontakt eller beställ vårt nyhetsbrev

P: +358 10 3090 300

F: +358 10 3090 333

law.firm(at)procope.fi

Avgifter för samtal till (0)10 nummer
- Samtal från inhemska fasta abonnemang: 0,0835€/samtal + 0,06€/minut
- Samtal från inhemska mobilabonnemang: 0,0835€/samtal + 0,1717€/minut